Algemene Voorwaarden

 
Artikel 1 Algemeen
1.1.1      In dit Algemeen Bezoekersreglement worden aan de volgende termen de onderstaande betekenis toegekend:
Gebouw: het gebouw waarvan gemeente Lisse eigenaar is of waartoe de betreffende Beheerder of op locatie verantwoordelijke Organisatie op andere wijze gerechtigd is en dat deel van de aan het gebouw grenzende openbare weg waartoe de beheerder zakelijk of op andere wijze gerechtigd is.
Bezoeker: iedereen die Floralis Lisse bezoekt
Beheerder: BESCAL beheer en verhuur gebouw Floralis Lisse
Organisatie: losstaande stichting, vereniging of bedrijf dat zelfstandig acteert in Floralis en zich dient te houden aan de huurvoorwaarden van BESCAL, zoals Bioscoop of Theater
1.2          Dit algemene bezoekersreglement is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Beheerder of Organisatie en de Bezoeker.
 
Artikel 2 Bezoekersvoorwaarden
2.1          De Bezoeker behoort zich tijdens zijn bezoek aan het Gebouw te gedragen in overeenstemming met de wet en hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt en de door medewerkers van de Beheerder of Organisatie gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Toegang tot het Gebouw kan worden ontzegd wanneer de Bezoeker de bovenstaande regels weigert.
2.2          De Bezoeker behoort tijdens zijn bezoek aan het Gebouw in het bezit te zijn van een geldig toegangs- en legitimatiebewijs en is verplicht deze op verzoek aan medewerkers van de Beheerder of Organisatie te tonen. In geval van weigering hiervan kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd.
2.3          De Bioscoop en het Theater zijn gerechtigd in het Gebouw beeld- of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik- of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis.
2.4          De Bezoeker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan het Gebouw (a) te roken binnen rookvrije zones (b) goederen te koop aan te bieden, (c) dieren (m.u.v. geleidehonden), consumpties, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in het Gebouw te brengen of met zich mee te voeren, of (d) foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Gebouw te brengen, met zich mee te voeren of te gebruiken.
2.5          In verband met artikel 2.5 en in het kader van de algemene veiligheid kan de Bioscoop de Bezoeker verzoeken inzage te verschaffen in door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage of mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd.
2.6          Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door de Bezoeker, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gevallen genoemd in artikel 2.5, zal (a) de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd, (b) aangifte worden gedaan bij de politie en (c) de Bezoeker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.
2.7          Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn eigen rekening en risico.
2.8          Indien de Beheerder of Organisatie ter zake van de schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van de Bioscoop in het betreffende geval, plus het bedrag van eigen risico dat in dat geval door de Beheerder of Organisatie dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen).
2.9          De Beheerder of Organisatie is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken en anders dan indien aan de Gebouw opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.10        Onder overmacht wordt door de Beheerder of Organisatie onder meer verstaan naast al hetgeen door de wet als overmacht wordt beschouwd, elk verzuim van derden dat van invloed is op de overeenkomst, arbeidsconflicten, door overheidsinstanties genomen maatregelen en iedere andere gebeurtenis welke zich redelijkerwijs aan de macht van de Beheerder of Organisatie onttrekt.
3.11        De Beheerder of Organisatie is niet aansprakelijk voor enig doen of nalaten van haar ondergeschikten en andere personen zoals bedoeld in artikelen 6:170 en 6:171 BW.


Artikel 3 Bioscoop of Theater
3.1          Alle aanbiedingen of mededelingen gedaan door of in verband met de Bioscoop en Theater zijn vrijblijvend. Wanneer een Bezoeker een order plaatst, komt een overeenkomst eerst tot stand door aanvaarding daarvan door de Bioscoop of het Theater. De Bioscoop of het Theater behoudt zich het recht voor onder andere groepsorders te weigeren.
3.2          Reeds betaalde tickets voor Bioscoop of het Theater kunnen niet worden geretourneerd, overeenkomstig uitzondering in regelgeving omtrent herroepingsrecht Autoriteit Consument en Markt. Wel kunt u bij uitverkochte voorstellingen of evenementen in contact worden gebracht met mensen die op een wachtlijst staan, indien van toepassing. Neem hiervoor contact op met de organisatie.
3.3          Alle op deze website vermelde programmeringsgegevens zijn onder voorbehoud. Indien Bioscoop of Theater genoodzaakt is, om welke reden dan ook, een voorstelling te verplaatsen, dan blijven uw toegangskaarten geldig voor de voorstelling op de vervangende datum. Mocht de voorstelling geannuleerd worden, of komt de datum van de verplaatste voorstelling u niet uit, dan krijgt u uiteraard de kosten van het ticket vergoed. Neem hiervoor contact op met de organisatie.
3.4          Iedere aansprakelijkheid van de Bioscoop of het Theater uit welke hoofde dan ook is beperkt tot maximaal het bedrag van het toegangsbewijs, behoudens het bepaalde in artikel 3.3.
3.5          De Bioscoop en het Theater behoudt zich het recht de geselecteerde en gereserveerde zitplaatsen te herschikken, om lege plaatsen in de tribune te voorkomen of wanneer de situatie daarom vraagt. Gereserveerde of gekochte stoelen geven geen absolute garantie op de gekozen plaatsen.
 

Artikel 4 Klachten
De Bezoeker kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de Beheerder of Organisatie daarvan niet onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, binnen acht dagen nadat de Bezoeker dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven.
 

Artikel 5 Toepasselijk recht/Bevoegde rechter
Het Nederlands recht is op alle rechtsbetrekkingen tussen de Beheerder of Organisatie en de Bezoeker van toepassing. Geschillen tussen de Beheerder of Organisatie en de Bezoeker behorende tot de competentie van de Rechtbank worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.